Меню
Вашата количка

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ hello.bg

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт.  Търговецът си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

1.Общи условия 
• “hello.bg” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на
Търговецът
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от
Търговеца
Търговецът чрез “hello.bg” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
• Възможни са разлики в цените на някои артикули предлагани в сайта и в магазинната мрежа на
Търговеца, които се дължат на локални активности и намаления.
• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката
Търговеца чрез “hello.bg” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от
Търговеца чрез “hello.bg” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка. 
Търговецът чрез “hello.bg” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му. 
Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "hello.bg”. 
Търговецът не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа. 
Търговецът не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите. 
• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна.
Търговецът допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС. 


2. Права и задължения на страните
-
Търговецът се задължава: 
• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 15 работни дни; 
• да достави в срока, указан в "информацията за доставка и плащане" на стоки заявената за покупка стока*.
*По време на големите сезонни разпродажби в Hello.bg (Януари/Февруари/до 15-ти Март и Юли/Август/Септември/до 20 Октомври, Black Friday) онлайн поръчките имат удължен срок на доставка. Oнлайн поръчките имат удължен срок на доставка. Средният срок на доставка през този период е до 20 работни дни, като в зависимост от натоварването и обема поръчки в някои случаи срокът на доставка е възможно да достигне до 30 дни.
Поради големия обем поръчки през тези периоди е възможно да не можем да изпълним доставката на всички поръчани от даден клиент стоки, като същият ще бъде уведомен за това. 
• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта. 
- Клиентът се задължава: 
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; 
• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки; 
• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки 
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. 
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При сезонни разпродажби е възможно доставката да бъде извършена на части.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок,
Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. 
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена. 
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. 
При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 дни на адрес гр.
Сандански, Ул. Христо Ботев 21. Или на Info.@hello.bg . Или на GSM: +359 884 935 477
Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес  гр.
Сандански, Ул. Христо Ботев 21. Или на Info.@hello.bg за Hello BG.

Търгавецът възстановява  сумата за покупката, без плащането за доставка, получени от потребителя, в 14 дневен срок.

3.Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента. 

Връщането се допуска при следните условия: 
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Търговеца електронен адрес за кореспонденция- на 
Info.@hello.bg или на GSM: +359 884 935 477, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката; 
• стоката да е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от
Търгавецът – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава); 
• клиентът съгласува с представител на
Търгавецът адреса, на който Търгавецът желае да получи обратно стоката; 
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, Търговецът възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
Търгавецът  си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.


4. Лични данни
 
Зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Прочетете Политика за поверителности защита на личните данни публикувана тук. Тя е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Търгавецът чрез “hello.bg” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
• При спазване на действащото законодателство, клаузите на настоящите Общи условия и Политиката за Поверителност,
Търгавецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, за които са предоставени.

5. Разкриване на информацията 
Търгавецът чрез www. hello.bg” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
Търгавецът чрез “www. hello.bg” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

6. Отговорност 
Търгавецът чрез “www. hello.bg” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търгавецът чрез “www. hello.bg” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търгавецът чрез “www. hello.bg”.

7. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд
.

8. Допълнителни условия:
1.
Търгавецът не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

9. Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг
За да работи  hello.bg, според заложената от екипа на
Търговеца  функционалност, както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“(cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Запознайте се с Политиката за употреба на"Бисквитки", където се обяснява как ние правим това.